Als producent, distributeur of verkoper van elektrische of elektronische apparatuur, zoals lampen, moet je volgens nationale en EU- wetgeving er voor zorgen dat deze op de juiste wijze worden verwijderd en behandeld. Om ervoor te zorgen dat dit proces op de juiste manier wordt uitgevoerd betaal je recyclingbijdrage. Dit proces gaat in een aantal stappen die we je graag hieronder verder uitleggen.

  • Je moet in ieder land waar je apparatuur verspreidt of verkoopt, je registreren bij verantwoordelijke instanties. In Nederland moet dit bij de Stichting Nationaal (W)EEE Zo moet je ook jaarlijks rapporteren aan dit register.
  • Je dient een periodiek verslag in over de hoeveelheid verkochte elektrische en elektronische apparatuur
  • Je zorgt als bedrijf dat de inzameling, verwerking, recycling en terugwinning van je producten wordt georganiseerd en gefinancierd
  • Als distributeur zet je een terugnamesysteem op waarbij de klanten elektrisch en elektronisch afval gratis kunnen inleveren
  • Als fabrikant, voldoe je aan de richtlijn voor de beperking van gevaarlijke stoffen

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden aangeduid als AEEA-afval of WEEE-afval. Welke apparaten daar precies onder vallen, staat in de AEEA-richtlijn.

Verplichting vanuit ministerie

Het ministerie heeft vanaf het jaar 2019 producenten verplicht om minimaal 65% AEEA in te zamelen van de gemiddelde gewichtshoeveelheid AEEA die de voorgaande drie jaren in de handel zijn ingebracht. Deze regelgeving heeft tot doel bij te dragen aan duurzame productie en consumptie. Maar op de eerste plaats preventie van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur. Daarnaast door hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing.

Wijzigingen recyclingbijdrage per 1 januari 2022

De inzameling en recycling van lampen wordt gefinancierd door de recyclingbijdrage. Deze wordt door alle andere aangesloten producenten en importeurs jaarlijks afgedragen. Gebaseerd op de hoeveelheden die op de markt worden gebracht. Per 1 januari 2022 zullen de tarieven van de recyclingbijdragen worden verlaagd voor LED bronnen. Voor andere lamptypes blijven zij gelijk. Deze nieuwe tarieven zijn op het juiste niveau om de verantwoorde inzameling en recycling van energiezuinige lampen in 2022 te continueren. Zie de nieuwe tarieven in het tabel hieronder.

Tabel nieuwe tarieven recyclingbijdrage per 1 januari 2022

  Tarief 2021     Tarief 2022
Led lampen €0,06 €0,05
LED armaturen > 750gr €0,36 €0,26
LED armaturen < 750gr €0,06 €0,05
Spaar-en gasontladingslampen €0,140 €0,140
TL-lampen €0,140 €0,140

Mocht je nog vragen hebben over de nieuwe tarieven, de recyclingbijdrage of over een ander lichtonderwerp. Neem gerust contact met ons op.

recycling